Algemeen

Juridische vermeldingen NV. La Carrosserie Enfantine

1 DEFINITIES

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

 

2 TOEPASSINGSGEBIED

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt.  Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

NV. La Carrosserie Enfantine behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te  wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

 

3 INFORMATIE OMTRENT NV La Carrosserie Enfantine 

De Website wordt beheerd en uitgebaat door NV. La Carrosserie Enfantine, met maatschappelijke zetel aan de Stapsteenweg 7, 9070 Heusden - Destelbergen, Belgium.

NV. La Carrosserie Enfantine, BTW – BE405.871.457. RPR Gent


4 CONTACT

Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van NV. La Carrosserie Enfantine bereiken via volgende gegevens:

Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van NV. La Carrosserie Enfantine  bereiken via volgende gegevens:


5 BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met de Website biedt NV. La Carrosserie Enfantine U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf NV. La Carrosserie Enfantine en de door haar aangeboden producten en/of diensten.
  • een aankoopplatform, webshop, die U kan gebruiken om desgewenst producten en/of diensten te bestellen.
  • een communicatieplatform tussen U en NV. La Carrosserie Enfantine, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en NV. La Carrosserie Enfantine.

 

6 GEBRUIK

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan NV. La Carrosserie Enfantine U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

 

7 TALEN

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands en Frans. Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands of  Frans.

 

8 DE TECHNISCHE STAPPEN OM TOT DE SLUITING VAN EEN CONTRACT TE KOMEN

Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze:

  • U selecteert de gewenste producten, en vult uw virtuele winkelwagentje;
  • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aanvaardt, een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
  • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling;
  • U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (= “Bevestigingse-mail”);
  • Na deze e-mail ontvangt U de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn.

 

9 HET AANBOD

NV. La Carrosserie Enfantine levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van NV. La Carrosserie Enfantine op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. NV. La Carrosserie Enfantine  kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

NV. La Carrosserie Enfantine verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. NV. La Carrosserie Enfantine kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen  zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval NV. La Carrosserie Enfantine geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van NV. La Carrosserie Enfantine geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan NV. La Carrosserie Enfantine aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

 

10 DE PRIJZEN

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door NV. La Carrosserie Enfantine met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van NV. La Carrosserie Enfantine. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NV. La Carrosserie Enfantine.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van NV. La Carrosserie Enfantine. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van NV. La Carrosserie Enfantine.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft NV. La Carrosserie Enfantine het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

 

12 PRIVACY

Meer informatie omtrent het privacybeleid van NV. La Carrosserie Enfantine vindt u terug in onze Privacyverklaring.

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid